taktyk

41 tekstów – auto­rem jest tak­tyk.

Kaz­dy czlo­wiek przez ca­le swo­je zy­cie widzi bar­dzo dużo, ważne jed­nak żeby chcial to zo­baczyc. Jes­li masz szczes­cie w zy­ciu to widziales swo­ja pra­bab­cie, bab­cie, mat­ke, two­je po­kole­nie, cor­ke, wnuczke i praw­nuczke, te­raz wyob­raz se ile rzeczy w kaz­dym z tych po­kolen sie dzieje, ile tak nap­rawde mog­les zo­baczyc o ile chciales to zo­baczyc, kaz­de po­kole­nie ma swo­ja his­to­rię, ile wiec his­to­rii widziales? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 stycznia 2016, 16:36

Naj­wiek­sza znaną człowieko­wi prędkością jest prędkość światła, do­ciera do Nas światło in­nych ga­lak­tyk, widzi­my od­ległe Ga­lak­ty­ki na po­ziomie roz­wo­ju ja­kim były kil­ka mi­liar­dow lat te­mu. Nie wiemy jak da­na ga­lak­ty­ka wyg­la­da w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 grudnia 2015, 06:53

Kto z Was miał tak, że jak był dziec­kiem to nieraz płakał przez które­goś rodzi­ca, a to co po­wie­dział rodzic było niesłusznym os­karżeniem? Po­tem po chwi­li na­mysłu rodzic przychodził i przep­raszał bo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 grudnia 2015, 06:41

Czas le­ci, zmienia się wszys­tko w koło, niektóre rzeczy w życiu wra­cają jak bu­merang, nieko­nie­cznie to złe rzeczy, częściej dob­re, miłość jest dob­ra, za­tacza na Li­ni cza­su okrąg, żeby w końcu zaw­rzeć pełne koło, i zos­tać na zaw­sze przy tych dwoj­gu ludzi którzy są So­bie pi­sani.

-Z De­dykacją jak myślę i czu­je dla Tej Je­dynej. Która ciągle gra na moich nerwach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2013, 09:47

Nie wie­działem ze uczu­cie zwa­ne da­lej miłością może zniknąć w jed­nej chwili.
Wyob­raź so­bie człowieka otoczo­nego myd­laną bańką, pod­chodzi dru­ga oso­ba która za mo­ment go zra­ni czy­nem lub słowem, wy­ciąga z kie­sze­ni igle [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 14 listopada 2012, 04:39

Śmierć jest tyl­ko roz­działem na ścieżce życia do nieba lub piekła,
naj­większa miłość na tej ścieżce po­maga osiągnąć niebo. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2012, 04:43

Zer­wać i zap­rze­paścić wszys­tko dla­tego ze chce się być wol­nym, a po miesiącu być z inną osobą. złamać ko­muś ser­ce na dwa os­tatnim kłam­stwem i nie myśleć o tym. Jak to naz­wać Hipokryzją? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 listopada 2012, 11:50

Zain­westo­wać uczu­cia w niewłaściwą osobę, naj­gor­sze co może spot­kać człowieka w życiu, po­tem strasznie ciężko wyjść z mar­twe­go pun­ktu miłości, ja­kim jest sam na sam z myśla­mi i wspom­nieniami bez po­mocy Tej/Te­go Którą/Które­go Kochamy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 października 2012, 16:53

Ludzie widzą, że za­leży nam na kimś mówią - nie pod­da­waj się! ale w grun­cie rzeczy widzisz, że to nie pod­da­waj się nie będzie wca­le proste. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 października 2012, 13:24

Wie­dział o każdym Jej kłam­stwie przez cały czas, o każdym Jej ruchu i złym i dob­rym, Ona nic o tym nie wie­działa, A Mi­mo to Ją Kochał, naj­mocniej na świecie była dla Niego całym je­go Życiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 października 2012, 10:22
taktyk

Jestem prostym chłopakiem. proszę was dodawajcie możliwie często opinie. moje myśli są długie dla-tegoż że przemyślane.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taktyk

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 stycznia 2016, 16:55taktyk sko­men­to­wał tek­st Kazdy czlo­wiek przez ca­le [...]

14 stycznia 2016, 16:36taktyk do­dał no­wy tek­st Kazdy czlo­wiek przez ca­le [...]

4 grudnia 2015, 06:53taktyk do­dał no­wy tek­st Najwieksza znaną człowieko­wi prędkością [...]

3 grudnia 2015, 08:13taktyk sko­men­to­wał tek­st Kto z Was miał [...]

3 grudnia 2015, 07:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kto z Was miał [...]

3 grudnia 2015, 06:41taktyk do­dał no­wy tek­st Kto z Was miał [...]